Zaproszenie na szkolenie

Nowosądeckie Stowarzyszenia Geodetów zaprasza na szkolenie 1 grudnia 2017 r. (piątek) prowadzone przez dr hab. inż. Pawła Hanusa, prof. AGH.

Temat szkolenia:

„Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów  & 37 – 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”.

Szczegóły w załączonym zaproszeniu.

Program szkolenia 1.12.2017

LIST OTWARTY ŚRODOWISKA GEODETÓW

LIST OTWARTY ŚRODOWISKA GEODETÓW działających na terenie m. Nowego Sącza  i  Powiatu Nowosądeckiego do Starosty Nowosądeckiego Pana Marka Pławiaka.

W dniu 27 czerwca 2017 r. w związku z artykułem, który ukazał się w tygodniku „Sądeczanin”, członkowie Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów oraz geodeci nie będący członkami NSG pracujący na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego złożyli na ręce Starosty Nowosądeckiego Pana Marka Pławiaka  list otwarty przedstawiający stanowisko zdecydowanej większości środowiska geodezyjnego. List podpisało 69 osób.

PRACE ZESPOŁU DORADCZEGO

Prace zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii.

W dniu 9 maja 2017 roku odbyło się I posiedzenie Zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii, na którym została podjęta decyzja o stworzeniu 5 podzespołów, które zajmą się wypracowaniem tez do dnia 21 czerwca 2017.

W ramach podzespołów ma być dokonana ocena obecnie funkcjonujących rozwiązań i koniecznych kierunków zmian.

Na drugim posiedzeniu całego Zespołu (w dniu 21 czerwca 2017 roku) poszczególne podzespoły mają przedstawić swoje tezy i jeśli uzyskają akceptację większości całego Zespołu to będą podjęte dalsze praca w celu skonkretyzowania tez i pójścia w kierunku legislacji.

Wszystkich członków Nowosądeckiego Stowarzyszenia zachęcamy i zapraszamy na miarę swoich możliwości do czynnego włączenia się do formułowania kierunków zmian w ramach poszczególnych zagadnień.

Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat przebiegu prac

Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii. Treść zarządzenia – Dz.Urz.MIB.poz25.2017

Podczas Kongresu Geodetów  Polskich jako Przedstawiciele  Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych do Zespołu zostali wybrani:

  1. Wioletta Hrynkiewicz-Sudnik – Przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Chełmskiej
  2. Wiesław Sikora – Prezes Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów
  3. Michał Pellowski –  Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego
  4. Krzysztof Szczepanik – Prezes Stowarzyszenia Geodeci Ziemi Piotrkowskiej

Zachęcamy do zapoznanie się z filmami i materiałami podsumowującymi Kongres Geodetów Polskich na stronie: http://lokalnestowarzyszeniageodezyjne.cba.pl/2017/04/13/po-kongresowe-reminiscencje/

Spotkanie z firmą Leica Geosystem

W dniu 4 kwietnia 2017 r. na terenie Miasteczka Galicyjskiego odbyło się spotkanie geodezyjne organizowane przez firmę Leica Geosystem, pod patronatem Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów.

W trakcie spotkania firma Leica Geosystem w profesjonalny i ciekawy sposób przedstawiła zakres działalności firmy, jej ofertę i zamierzenia. Prelekcje przygotowane przez przedstawicieli oraz pokaz terenowy sprzętu geodezyjnego pozwoliły zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi wykorzystywanymi w pomiarach geodezyjnych.

W trakcie spotkania prezes NSG Wiesław Sikora podsumował obrady Kongresu Geodetów Polskich współorganizowanego przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów który odbył się Piotrkowie Trybunalskim w dniach: 23-25 marca 2017 r.

Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją i dyskusjami w koleżeńskiej atmosferze.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Geodeci

Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne w tym Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów, jako współorganizator Kongresu Geodetów Polskich zaprasza wszystkich do zapoznania się z materiałami, relacjami i publikacjami z Kongresu, który odbył się w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 23-25 marca 2017 r. Kongres Geodetów Polskich był próbą zjednoczenia środowiska wokół wspólnych postulatów.

Na kongresie był obecny wiceminister odpowiedzialny za geodezję w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, który podjął decyzję o powołaniu Zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii. Przedmiotem prac Zespołu będzie:

1) analiza przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w celu opracowania nowych rozwiązań systemowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w zakresie:

a. standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,

b. funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

c. zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

2) przygotowanie założeń rozwiązań systemowych w zakresie geodezji i kartografii;

3) opracowanie propozycji brzmienia przepisów prawa zgodnie z przyjętymi założeniami rozwiązań systemowych;

4) przedstawianie opinii do uwag zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego do procedowanych projektów aktów prawnych przygotowanych w związku z pracami Zespołu.

Jest to kompleksowy i spójny plan rozwiązania problemów w geodezji i kartografii. Materiały, relacje i publikacje z Kongresu do pobrania na stronie www.kgp2017.pl

Zdjęcia z Kongresu Geodetów Polskich