O STOWARZYSZENIU

 

Pomysł założenia stowarzyszenia zrzeszającego geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego powstał w dniu 5 września 2016 roku, podczas spotkania zorganizowanego w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. W spotkaniu tym uczestniczyli: Starosta Nowosądecki, Dyrektor Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz ok. 40 wykonawców prac geodezyjnych, działających na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Spośród uczestniczących w spotkaniu geodetów, zgodnie wybrano przedstawicieli, mających za zadanie reprezentowanie wspólnych interesów środowiska geodezyjnego. W gronie przedstawicieli znaleźli się: Jadwiga Sołtys-Liber, Wiesław Sikora, Jacek Podgórski, Tomasz Kamiński, Tomasz Kościsz, Przemysław Stanek, Dariusz Habela.

5 października 2016 roku przedstawiciele podjęli decyzję o założeniu stowarzyszenia pod nazwą: Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • Reprezentowanie środowiska geodetów zrzeszonych w Stowarzyszeniu wobec organów administracji publicznej, innych organizacji publicznych i prywatnych oraz społeczeństwa;
 • Podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych Członków Stowarzyszenia;
 • Kształtowanie właściwego poziomu etyki zawodowej oraz zasad uczciwej konkurencji;
 • Podnoszenie prestiżu zawodu geodety oraz dbanie o wysoką jakość prac geodezyjnych;
 • Wprowadzanie jednolitych procedur w codziennej praktyce geodezyjnej;
 • Integracja geodetów działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza;
 • Promocja i propagowanie usług Członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami publicznymi i prywatnymi;
 • Występowanie z wnioskami, opiniami, pytaniami, skargami do właściwych organów administracji publicznej a także innych organizacji publicznych i prywatnych;
 • Organizowanie szkoleń i prelekcji dotyczących problematyki geodezyjnej;
 • Podejmowanie działań służących integracji środowiska geodetów;
 • Propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania przez Członków Stowarzyszenia;
 • Dążenie do wspólnych stanowisk wykonawczych oraz jednolitej interpretacji przepisów prawnych w relacjach wykonawstwa geodezyjnego i administracji.

SKŁAD OSOBOWY

REGULAMIN