Regulamin

Nowy Sącz, dnia 24 października 2016 roku
Załącznik do uchwały (nr 2/2016) Zebrania Założycielskiego

Regulamin Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie o nazwie „Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego Regulaminu.
2. Stowarzyszenie używa pieczęci oraz znaku graficznego według wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem geodetów wykonujących prace geodezyjne na obszarze Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza.
4. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju.
5. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Chełmcu przy ulicy Szkolnej 29,
adres do korespondencji: 33-395 Chełmiec ul. Szkolna 29
6. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych o tych samych lub podobnych celach statutowych.
7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
8. Członkostwo w stowarzyszeniu nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) Reprezentowanie środowiska geodetów zrzeszonych w Stowarzyszeniu wobec organów administracji publicznej, innych organizacji publicznych i prywatnych oraz społeczeństwa;
b) Inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy geodetami a instytucjami zainteresowanymi;
c) Podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych Członków Stowarzyszenia;
d) Udzielanie pomocy prawnej i szkoleniowej Członkom Stowarzyszenia;
e) Wprowadzanie jednolitych procedur w codziennej praktyce geodezyjnej;
f) Integracja geodetów działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza;
g) Kształtowanie właściwego poziomu etyki zawodowej oraz zasad uczciwej konkurencji;
h) Podnoszenie prestiżu zawodu geodety oraz dbanie o wysoką jakość prac geodezyjnych;
i) Przyczynianie się do podnoszenia świadomości społecznej na temat znaczenia zawodu geodety;
j) Wspieranie osób fizycznych i organizacji, które podejmują działania zbieżne z celami Stowarzyszenia;
k) Współpraca z innym stowarzyszeniami oraz organizacjami geodetów.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami publicznymi i prywatnymi
b) Występowanie z wnioskami, opiniami, pytaniami, skargami do właściwych organów administracji publicznej a także innych organizacji publicznych i prywatnych;
c) Organizowanie spotkań Członków Stowarzyszenia w celu poznania problemów i trudności środowiska oraz zdecydowania o kierunku działań zmierzających do ich rozwiązania;
d) Organizowanie szkoleń i prelekcji dotyczących problematyki geodezyjnej;
e) Podejmowanie działań służących integracji środowiska geodetów;
f) Wzajemną współpracę i pomoc Członkom Stowarzyszenia;
g) Dążenie do wspólnych stanowisk wykonawczych oraz jednolitej interpretacji przepisów prawnych w relacjach wykonawstwa geodezyjnego i administracji;
h) Prowadzenie strony internetowej: www.stowarzyszenie-nsg.pl
i) Przynależność i aktywne uczestnictwo w pracach krajowych organizacji i instytucji związanych z szeroko pojętą działalnością geodezyjno–kartograficzną;
j) Występowanie – jako strona – w postępowaniach dotyczących interesu publicznego, jakim jest, jakość pomiarów i opracowań geodezyjno-kartograficznych, w tym w szczególności:
– inicjowanie i udział w postępowaniach administracyjnych, związanych z celami Stowarzyszenia
– aktywny udział w tworzeniu przepisów prawa dotyczących samorządu zawodowego geodetów, geodezji i kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami
k) Podejmowanie innych działań zmierzających do rozwoju Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków Założycieli;
b) Członków Zwyczajnych.
2. Członkami Założycielami stają się osoby, które na Zebraniu Założycielskim uchwaliły Regulamin Stowarzyszenia.
3. Członkiem Zwyczajnym może być geodeta wykonujący prace geodezyjne na obszarze Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowego Sącza.
4. Przyjęcie członka do Stowarzyszenia następuje na wniosek zainteresowanego, na podstawie uchwały Zarządu, po zaakceptowaniu przez niego Regulaminu Stowarzyszenia. Nie dotyczy to członków założycieli.
5. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki.

6. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
b) korzystania z pomocy, dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c) udziału w zebraniach, spotkaniach, szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d) zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
e) działania w pracach zespołów roboczych powołanych przez Zarząd.

7. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
b) aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia;
c) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
e) przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności oraz zasad uczciwej konkurencji;
f) regularnego opłacania składek członkowskich;

8. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia
a) Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
– śmierci członka;
– złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
b) Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
– łamania Regulaminu i nieprzestrzegania uchwał organów Stowarzyszenia przez członka;
– nierzetelności członka w działalności zawodowej;
– nieprzestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności oraz zasad uczciwej konkurencji;
– rozmyślnego działania na szkodę innych członków Stowarzyszenia;
– skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającym o pozbawieniu praw publicznych.

9. Od uchwał Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia oraz o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Do czasu rozpatrzenia odwołania wykluczony członek zostaje zawieszony w prawach członkowskich.
10. Uchwała Zebrania Członków o wykluczeniu członka jest ostateczna.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane „Zebraniem Członków”
b) Zarząd Stowarzyszenia zwany „Zarządem”
2. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Zebranie Członków.
3. Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy przynajmniej raz na pół roku lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 Członków Stowarzyszenia.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zebrania Członków Zarząd powiadamia wszystkich członków, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia.
5. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.

6. Do zakresu uprawnień Zebrania Członków należy:
a) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia;
b) wybór Zarządu;
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
d) rozpatrywanie odwołań kandydatów od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia;
e) rozpatrywanie odwołań członków od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia;
f) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
g) zmiana Regulaminu Stowarzyszenia;
h) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

7. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków.
8. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza Zarządu, Skarbnika Zarządu i pozostałych Członków Zarządu.
9. Zarząd wybierany jest w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów spośród członków Stowarzyszenia przez Zebranie Członków na okres 1 roku.
10. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza Zarządu, Skarbnika Zarządu i oraz powierza pozostałym Członkom Zarządu inne funkcje.
11. Zebrania Zarządu odbywają się, co najmniej raz w miesiącu.
12. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu.
13. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
14. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Prezesa Zarządu, za wyjątkiem spraw związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych.
15. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są wszyscy Członkowie Zarządu działający łącznie.
16. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
17. Jeśli w czasie trwania kadencji zachodzi potrzeba uzupełnienia składu Zarządu, Zarząd może uzupełnić nie więcej niż 2 członków Zarządu.

18. Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Zebrania Członków;
b) zwoływanie i przygotowywanie obrad Zebrania Członków;
c) składanie sprawozdań z działalności na Zebraniu Członków.
d) współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami publicznymi i prywatnymi przy realizacji celów Stowarzyszenia;
e) występowanie z wnioskami, opiniami, pytaniami, skargami do właściwych organów administracji publicznej, a także innych organizacji publicznych i prywatnych;
f) organizowanie szkoleń i prelekcji dotyczących problematyki geodezyjnej;
g) podejmowanie działań służących integracji środowiska geodetów;
h) dążenie do wypracowania wspólnych stanowisk wykonawczych oraz jednolitej interpretacji przepisów prawnych w relacjach wykonawstwa geodezyjnego i administracji;
i) prowadzenie strony internetowej: www.stowarzyszenie-nsg.pl
j) ustalanie wzorów pieczęci oraz znaku graficznego używanych przez Stowarzyszenie;
k) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, skreślanie z listy członków, wykluczanie ze Stowarzyszenia;
l) rozstrzyganie sporów między Członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
m) ustalanie wysokości składek członkowskich;
n) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
o) zawieranie umów i zobowiązań dotyczących działalności Stowarzyszenia;
p) podejmowanie innych działań zmierzających do rozwoju Stowarzyszenia.

19. Zarząd ma prawo:
a) wydawać regulaminy wewnętrzne;
b) powoływać i rozwiązywać zespoły robocze oraz koordynować ich działania;
c) podejmować inne działania niezbędne do realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział V
Finanse Stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność statutową ze składek członkowskich, darowizn, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Kwartalna wysokość składki członkowskiej wynosi 30, – zł.
4. Wysokość składki może ulec zmianie w drodze uchwały podjętej przez Zarząd.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje uchwałą Zebrania Członków na wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Zebranie Członków podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.).