Spotkanie z Wicestarostą Antonim Koszykiem – 17 czerwiec 2019 r.

W dniu 17 czerwca odbyło się spotkanie Zarządu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów z Wicestarostą Antonim Koszykiem. Głównym tematem rozmów były bardzo długie terminy oczekiwania na materiały do zgłoszeń prac geodezyjnych oraz na weryfikację przekazywanej dokumentacji.

Podczas spotkania poruszono również tematy związane z cyfryzacją zasobu geodezyjnego.

Starosta pozytywnie odniósł się do przedstawionych problemów i zadeklarował pomoc w ich rozwiązaniu.

Zjazd lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych

W dniach 12-14 kwietnia 2019 r. w pięknie położonym górskim ośrodku rekreacyjno-sportowym na górze Kocierz odbyło się spotkanie geodetów – inżynierów miernictwa geodezyjnego  pod hasłem:

“100 lat tradycji stowarzyszeniowej Miernictwa Polskiego – wyzwania współczesności”.

Spotkanie zorganizowane było przez liczne już w całej Polsce Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne. W trakcie zjazdu odbyła się dyskusja o potrzebie ukonstytuowania naszego zawodu, o naszych zawodowych prawach i obowiązkach oraz wymiana zdań i szersza informacja o działającym już Ogólnopolskim Związku Zawodowym Geodetów.

W programie obrad znalazły się m.in. referaty: “W kierunku ustawy o wykonywaniu zawodu geodety – mierniczego przysięgłego” – Władysława Baki, “Racjonalizacja procedur postulowana przez SFGZA” – Wojciecha Jastrzębskiego oraz “Południk Środka Polski” – Mariusza Meus,

Zjazd wzbogaciły prezentacje sprzętu i nowych technologii będących szansą rozwoju branży geodezyjnej.

W obradach zjazdu uczestniczyli członkowie Zarządu NSG.

Zdjęcia z przebiegu zjazdu

Walne zebranie członków NSG – 12.12.2018

Dnia 12.12.2018r. w budynku Zespołu Szkół Społecznych „SPLOT” w Nowym Sączu odbyło się walne zebranie członków Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów.

Głównym celem zebrania było przyjęcie sprawozdania działalności Zarządu NSG za rok 2018. Po przedstawieniu sprawozdania przez Dariusza Habelę,  jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu tego sprawozdania. Następnie w głosowaniu tajnym wybrano członków nowego Zarządu NSG. Zgłoszono 10 kandydatów. Po przeprowadzeniu głosowania powołano nowy zarząd, w niezmienionym składzie w stosunku do obecnego.  Przedyskutowano również kierunki dalszego działania NSG w roku 2019.