Walne zebranie członków NSG – 12.12.2018

Dnia 12.12.2018r. w budynku Zespołu Szkół Społecznych „SPLOT” w Nowym Sączu odbyło się walne zebranie członków Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów.

Głównym celem zebrania było przyjęcie sprawozdania działalności Zarządu NSG za rok 2018. Po przedstawieniu sprawozdania przez Dariusza Habelę,  jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu tego sprawozdania. Następnie w głosowaniu tajnym wybrano członków nowego Zarządu NSG. Zgłoszono 10 kandydatów. Po przeprowadzeniu głosowania powołano nowy zarząd, w niezmienionym składzie w stosunku do obecnego.  Przedyskutowano również kierunki dalszego działania NSG w roku 2019.

Walne zebranie członków NSG – 13.04.2018

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:30 odbędzie się walne zebranie członków Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów. Serdecznie zapraszamy do Miasteczka Multimedialnego Brainville w Nowym Sączu – ul. Myśliwska 2.

Zebranie odbędzie  się bezpośrednio po szkoleniu na temat: RODO i obowiązków geodetów w zakresie wymogów RODO. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 8.30. Ze względu na bardzo ważne tematy i decyzje do podjęcia przez wszystkich członków NSG  prosimy o niezawodne przybycie.

Bezpłatne szkolenie RODO – 13.04.2018

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie RODO pod patronatem NSG, które odbędzie się w dniu 13.04.2018 roku (piątek) o godzinie 8:30 w Miasteczku Multimedialnym Brainville w Nowym Sączu, ul. Myśliwska 2. Zapraszamy wszystkich geodetów.

Bezpośrednio po szkoleniu  odbędzie się walne zebranie członków NSG. Ze względu na konieczność omówienia ważnych spraw obecność obowiązkowa.

rodo

Walne spotkanie członków NSG – 1.12.2017

Dnia 1.12.2017 r. w hotelu Ibis w Nowym Sączu po szkoleniu z zakresu ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów § 37 – 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków odbyło się walne zebranie członków Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów. Głównym celem zebrania było przyjęcie sprawozdania działalności Zarządu NSG za rok 2017. Po przedstawieniu sprawozdania przez Dariusza Habelę,  jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu tego sprawozdania. Drugim ważnym punktem było wybranie nowego Zarządu, który pokieruje pracą Stowarzyszenia w roku 2018. W głosowaniu tajnym powołano nowych członków Zarządu: Wiesława Sikorę, Tomasza Kamińskiego, Dariusza Habelę, Jadwigę Sołtys-Liber, Radosława Ciągło, Macieja Węglowskiego – Króla i  Michała Wituszyńskiego. Członkowie podjęli również decyzję o organizacji cyklicznych szkoleń z zakresu geodezji, w szczególności z zakresu podziałów i ustalania granic nieruchomości.

Szkolenie z zakresu ustaleń granic – 03.03.2017

Dnia 3 marca 2017 r. odbyło się szkolenie z zakresu ustaleń granic nieruchomości zorganizowane przez Nowosądeckie Stowarzyszenia Geodetów. Miejscem spotkania dzięki uprzejmości pani Dyrektor Joanny Wituszyńskiej była sala w Gimnazjum Nr 2 w Nowym Sączu przy ul. Szkolnej 7. Szkolenie było skierowane do geodetów wykonujących prace z zakresu ustaleń przebiegu granic. Obecnych było ok. 60 osób, co dowodzi dużego zainteresowania, jak i złożoności zagadnień z jakim geodeci muszą się zmierzyć w trakcie wykonywania tego typu prac.

Szkolenie przygotowali i poprowadzili Członkowie Zarządu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów: mgr inż. Jacek Podgórski – geodeta uprawniony, biegły z zakresu geodezji oraz mgr inż. Jadwiga Sołtys – Liber – geodeta uprawniony. Szkolenie w głównej mierze obejmowało zagadnienia związane z ustalaniem przebiegu granic.  Podczas szkolenia poruszono również tematykę związaną z wznawianiem znaków granicznych, rozgraniczaniem oraz przyjmowaniem przebiegu granic. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem w najbliższym czasie zostaną zorganizowane kolejne.

Materiały szkoleniowe są do pobrania na stronie internetowej NSG w zakładce: POLECAMY_Do pobrania.

ZEBRANIE CZŁONKÓW NOWOSĄDECKIEGO STOWARZYSZENIA GEODETÓW

Po szkoleniu i krótkiej przerwie odbyło się zebranie Członków Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów. Omówiono bieżące problemy środowiska m.in. wydłużający się czas oczekiwania na weryfikację operatów technicznych, weryfikowanie operatów poza kolejnością wpływu oraz problem jakości wykonywania usług przez niektóre firmy geodezyjne. Członkowie podjęli decyzje o kierunku dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji. Chęć przystąpienia w szeregi Stowarzyszenia zadeklarowały cztery osoby: Teresa Bochenek, Maria Kordys, Aleksander Hodurek i Edward Jankosz.

Zdjęcia ze spotkania

Spotkanie Zarządu NSG oraz Dyrekcji PODGiK z Prezesem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – 01.03.2017

W dniu 1 marca 2017 r. o godz. 10.00 na wniosek  Zarządu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów odbyło się spotkanie w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu. Spotkanie miało na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z dostarczaniem dokumentów przez Starostwo Powiatowe (a sporządzanych przez geodetów uprawnionych) Sądowi, będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych. W spotkaniu uczestniczyli:

Ze strony Sądu Rejonowego w Nowym Sączu:

 • Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – SSR Dariusz Rams,
 • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – SSR Agnieszka Poręba,
 • Przewodnicząca Wydziału VI Ksiąg Wieczystych – SSR Maria Reśko,
 • Referendarze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych: RSR Barbara Kmak i RSR Ewelina Życzkowska.

Ze strony Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:

 • Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji – Renata Ramza,
 • Inspektor Wydziału Geodezji – Dariusz Kozera

Ze strony Zarządu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów:

 • Prezes – Wiesław Sikora,
 • Wiceprezes – Jadwiga Sołtys-Liber,
 • Sekretarz – Dariusz Habela,
 • Skarbnik – Przemysław Stanek
 • Członkowie Zarządu: Jacek Podgórski, Tomasz Kamiński.

W trakcie spotkania ustalono zasady i treść dokumentów przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Sądowi w zakresie wykazów zmian ewidencyjnych. W przypadkach zmiany przebiegu granic i zmiany powierzchni, oraz w przypadkach wyłącznie zmiany powierzchni bez  zmiany przebiegu granic. Obowiązkiem geodety – wykonawcy będzie dołączanie dwóch egzemplarzy wykazu zmian ewidencyjnych. Przykładowe formularze udostępnione są na stronie NSG w zakładce POLECAMY_Do pobrania (wz_zmiana_granic_i_pow, wz_zmiana_pow).

Przedyskutowano również problem synchronizacji – przejścia z parcel gruntowych na działki ewidencyjne w sytuacji gdy brak jest możliwości dotarcia do powierzchni parcel wchodzących w skład tworzonej działki ewidencyjnej.  Ustalono, że w specyficznych przypadkach, gdy brak jest możliwości określenia powierzchni parcel (szczególnie wielokrotnie dzielonych) do synchronizacji będzie podawane tylko jakie parcele tworzą działkę ewidencyjną, bez konieczności podawania ich powierzchni. Pozostałe nietypowe tematy będą rozpatrywane jednostkowo w konsultacji ze Starostwem Powiatowym i Sądem.

Zebranie zarządu NSG 06.02.1017

W dniu 06 lutego 2017 r. odbyło się Zebranie Zarządu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów. W trakcie spotkania omówiono wstępnie tematy do poruszenia na spotkaniu z wicestarostą Antonim Koszykiem zaplanowanym na przełom lutego i marca 2017 r. Zdecydowano aby na to spotkanie zaprosić również zainteresowanych geodetów, nie tylko członków NSG.

Przedyskutowano wyniki spotkania z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego p. Januszem Golcem, które odbyło się 27 stycznia 2017 r. Na prośbę Inspektora odbędzie się jeszcze jedno spotkanie, na którym ostatecznie zapadną ustalenia co do zasad i formy składania przez geodetę informacji o zgodności posadowienia obiektów budowlanych z pozwoleniem na budowę.

Zaplanowano szkolenie (termin zostanie podany) z zakresu podziałów nieruchomości, ustaleń granic i rozgraniczeń. Zapadła decyzja o kontynuowaniu prac związanych z ujednoliceniem zasad kompletowania operatów technicznych (sprawozdania techniczne). Pracami zajmie się Zespół do spraw współpracy z PODGiK. Podjęto również decyzję o uczestnictwie przedstawicieli NSG w Kongresie Geodetów Polskich, który odbędzie się w dniach 23-25 marca 2017 r. w Piotrkowie Trybunalskim.