Szanowne Koleżanki i Koledzy Geodeci

Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne w tym Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów, jako współorganizator Kongresu Geodetów Polskich zaprasza wszystkich do zapoznania się z materiałami, relacjami i publikacjami z Kongresu, który odbył się w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 23-25 marca 2017 r. Kongres Geodetów Polskich był próbą zjednoczenia środowiska wokół wspólnych postulatów.

Na kongresie był obecny wiceminister odpowiedzialny za geodezję w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, który podjął decyzję o powołaniu Zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii. Przedmiotem prac Zespołu będzie:

1) analiza przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w celu opracowania nowych rozwiązań systemowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w zakresie:

a. standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,

b. funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

c. zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

2) przygotowanie założeń rozwiązań systemowych w zakresie geodezji i kartografii;

3) opracowanie propozycji brzmienia przepisów prawa zgodnie z przyjętymi założeniami rozwiązań systemowych;

4) przedstawianie opinii do uwag zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego do procedowanych projektów aktów prawnych przygotowanych w związku z pracami Zespołu.

Jest to kompleksowy i spójny plan rozwiązania problemów w geodezji i kartografii. Materiały, relacje i publikacje z Kongresu do pobrania na stronie www.kgp2017.pl

Zdjęcia z Kongresu Geodetów Polskich

Współpraca z Polskim Towarzystwem Geodezyjnym

W dniu 1 lutego 2017 r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego podjął uchwałę w sprawie nawiązania formalnej współpracy z Nowosądeckim Stowarzyszeniem Geodetów.

Głównymi celami zawartego porozumienia są:

 1. Podejmowanie, rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwijaniu zawodu geodety, a w szczególności działań na rzecz przyjęcia i uchwalenia przez Sejm RP ustawy o samorządzie zawodowym geodetów.
 2. Przyczynianie się do podnoszenia świadomości społecznej na temat znaczenia zawodu geodety.
 3. Szerzenie postaw moralnych w środowisku branży geodezyjnej.
 4. Inicjowanie różnorodnych form edukacji jak praktyki, warsztaty, seminaria i konferencje.
 5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu realizację obowiązującego prawa zarówno przez wykonawców prac geodezyjnych jak i administrację geodezyjną.
 6. Dążenie do stanowienia prostego prawa geodezyjnego, które nie ingeruje w relacje między geodetami a zamawiającymi usługi geodezyjne tj. właścicielami nieruchomości oraz inwestorami.

Porozumienie będzie realizowane poprzez:

 1. Propagowanie potrzeby powstania samorządu zawodowego geodetów w środowisku geodezyjnym.
 2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny geodezji wśród społeczeństwa.
 3. Poszerzanie wiedzy w środowisku geodezyjnym o znaczeniu jakości geodezji w społeczeństwie w przełożeniu na dążenie do właściwego zaufania publicznego.
 4. Wymianę doświadczeń w celu zdobywania właściwej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu geodety oraz wspólne organizowanie szkoleń i konferencji.
 5. Ścisłą współpracę w dążeniu do przestrzegania obowiązującego prawa zarówno przez wykonawców prac geodezyjnych jak i administrację geodezyjną poprzez wspólne działania nadzorcze, prewencyjne i roszczeniowe.
 6. Podejmowanie wspólnych działań w opiniowaniu stanowionego prawa. 
 7. Wzajemne wspieranie się w realizacji celów statutowych bądź regulaminowych.

W imieniu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów składamy Podziękowania dla Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego za  nawiązania formalnej współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

Polecamy stronę Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego www.ptg-org.pl

Szkolenie z zakresu ustaleń granic – 03.03.2017

Dnia 3 marca 2017 r. odbyło się szkolenie z zakresu ustaleń granic nieruchomości zorganizowane przez Nowosądeckie Stowarzyszenia Geodetów. Miejscem spotkania dzięki uprzejmości pani Dyrektor Joanny Wituszyńskiej była sala w Gimnazjum Nr 2 w Nowym Sączu przy ul. Szkolnej 7. Szkolenie było skierowane do geodetów wykonujących prace z zakresu ustaleń przebiegu granic. Obecnych było ok. 60 osób, co dowodzi dużego zainteresowania, jak i złożoności zagadnień z jakim geodeci muszą się zmierzyć w trakcie wykonywania tego typu prac.

Szkolenie przygotowali i poprowadzili Członkowie Zarządu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów: mgr inż. Jacek Podgórski – geodeta uprawniony, biegły z zakresu geodezji oraz mgr inż. Jadwiga Sołtys – Liber – geodeta uprawniony. Szkolenie w głównej mierze obejmowało zagadnienia związane z ustalaniem przebiegu granic.  Podczas szkolenia poruszono również tematykę związaną z wznawianiem znaków granicznych, rozgraniczaniem oraz przyjmowaniem przebiegu granic. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem w najbliższym czasie zostaną zorganizowane kolejne.

Materiały szkoleniowe są do pobrania na stronie internetowej NSG w zakładce: POLECAMY_Do pobrania.

ZEBRANIE CZŁONKÓW NOWOSĄDECKIEGO STOWARZYSZENIA GEODETÓW

Po szkoleniu i krótkiej przerwie odbyło się zebranie Członków Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów. Omówiono bieżące problemy środowiska m.in. wydłużający się czas oczekiwania na weryfikację operatów technicznych, weryfikowanie operatów poza kolejnością wpływu oraz problem jakości wykonywania usług przez niektóre firmy geodezyjne. Członkowie podjęli decyzje o kierunku dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji. Chęć przystąpienia w szeregi Stowarzyszenia zadeklarowały cztery osoby: Teresa Bochenek, Maria Kordys, Aleksander Hodurek i Edward Jankosz.

Zdjęcia ze spotkania

Kongres Geodetów Polskich

Szanowni Koleżanki i Koledzy Geodeci.
Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne, w tym Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów, jako współorganizator Kongresu Geodetów Polskich zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Kongresie, który odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 23-25 marca 2017 r. Gospodarzem Kongresu jest Stowarzyszenie „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej”.
Spotkanie odbędzie się pod hasłem „Jedność geodezyjna”. Kongres Geodetów Polskich jest próbą zjednoczenia środowiska wokół wspólnych postulatów, które zostaną wypracowane na poszczególnych panelach tematycznych.

Wszyscy chętni do udziału w Kongresie proszeni są o zarejestrowanie się na stronie www.kgp2017.pl
PROGRAM KONGRESU

Spotkanie Zarządu NSG oraz Dyrekcji PODGiK z Prezesem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – 01.03.2017

W dniu 1 marca 2017 r. o godz. 10.00 na wniosek  Zarządu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów odbyło się spotkanie w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu. Spotkanie miało na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z dostarczaniem dokumentów przez Starostwo Powiatowe (a sporządzanych przez geodetów uprawnionych) Sądowi, będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych. W spotkaniu uczestniczyli:

Ze strony Sądu Rejonowego w Nowym Sączu:

 • Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – SSR Dariusz Rams,
 • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – SSR Agnieszka Poręba,
 • Przewodnicząca Wydziału VI Ksiąg Wieczystych – SSR Maria Reśko,
 • Referendarze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych: RSR Barbara Kmak i RSR Ewelina Życzkowska.

Ze strony Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:

 • Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji – Renata Ramza,
 • Inspektor Wydziału Geodezji – Dariusz Kozera

Ze strony Zarządu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów:

 • Prezes – Wiesław Sikora,
 • Wiceprezes – Jadwiga Sołtys-Liber,
 • Sekretarz – Dariusz Habela,
 • Skarbnik – Przemysław Stanek
 • Członkowie Zarządu: Jacek Podgórski, Tomasz Kamiński.

W trakcie spotkania ustalono zasady i treść dokumentów przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Sądowi w zakresie wykazów zmian ewidencyjnych. W przypadkach zmiany przebiegu granic i zmiany powierzchni, oraz w przypadkach wyłącznie zmiany powierzchni bez  zmiany przebiegu granic. Obowiązkiem geodety – wykonawcy będzie dołączanie dwóch egzemplarzy wykazu zmian ewidencyjnych. Przykładowe formularze udostępnione są na stronie NSG w zakładce POLECAMY_Do pobrania (wz_zmiana_granic_i_pow, wz_zmiana_pow).

Przedyskutowano również problem synchronizacji – przejścia z parcel gruntowych na działki ewidencyjne w sytuacji gdy brak jest możliwości dotarcia do powierzchni parcel wchodzących w skład tworzonej działki ewidencyjnej.  Ustalono, że w specyficznych przypadkach, gdy brak jest możliwości określenia powierzchni parcel (szczególnie wielokrotnie dzielonych) do synchronizacji będzie podawane tylko jakie parcele tworzą działkę ewidencyjną, bez konieczności podawania ich powierzchni. Pozostałe nietypowe tematy będą rozpatrywane jednostkowo w konsultacji ze Starostwem Powiatowym i Sądem.